موسسه قرآن و عترت حافظان نور ثامن الحجج

ماه بهشت- جوانی که اولین مرکز شبانه روزی حفظ قرآن در مشهد تأسیس کرد